Hírös Tréning

REGISZTRÁCIÓS LAP

a Hírös Tréning Kft. által szervezett képzésre

Személyes adatok

Tájékoztatás adatkezelésről: Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Résztvevő adatait a Képző Intézmény az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli. Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

Név 
Születési név 
Születési hely 
Születési idő 
Anyja neve 
Lakcím 
Telefonszám 
E-mail cím 

Kiskorú esetén az alábbi adatokai is kérjük kitölteni:

Szülő, gondviselő 
Telefonszám 
E-mail cím 

Legmagasabb iskolai végzettség:

 Végzettség nélkül

 Általános iskolai végzettség

 Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)

 Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola)

 Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum),

 Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény)

 Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

A képzési díj költségviselője:

 a képzésben résztvevő személy maga

 Költségvetési támogatás 

 EU forrás               

 Szakképzési hozzájárulás     

 Munkáltató (vállalkozás)

 Egyéb        

A képzésre vonatkozó információk

Milyen tárgyat kíván tanulni?           

 angol

 német

 spanyol

 francia

 olasz

 orosz

 magyar, mint idegen nyelv

 matematika

 magyar nyelv és irodalom

 történelem

 MS excel

 MS word

 informatika

 pénzügy

 számvitel

 közgazdaságtan

 egyéb: ………..…………………

Képzés módja:           

 tantermi, a nyelviskolában

 online

A választott tanfolyam:

 Csoportos nyelvi képzés

 Csoportos informatikai képzés

 Magánóra (egyéni oktatás, korrepetálás)

A képzés célja: (kérjük saját szavaival fogalmazza meg azt, hogy miért szeretne nálunk tanulni, pl. szeretnék nyelvvizsgázni, felvételizni, külföldön munkát vállalni, stb.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Képző közvetlen üzleti (direkt marketing) ajánlattal (kedvezményekkel, akciókkal, tanfolyamokkal, nyereményjátékokkal) keressen meg a megadott elérhetőségeimen, e-mail cím megadása esetén ideértve a hírlevél küldését is.

Aláírásommal ezúton igazolom, hogy a Képző részemre képzési tanácsadást biztosított, amelynek figyelembevételével választottam ki a számomra legmegfelelőbb tanfolyamot.

Kecskemét, …………………………………                                                                                                                                                                                                                    ………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jelentkező aláírása