Hírös Tréning

Szolgáltatásaink az alábbi ÁSZF-ek alapján valósulnak meg:

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Hírös Tréning Korlátolt Felelősségű Társaság (Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000009), a továbbiakban „Képző” és a képzésben résztvevő, a továbbiakban „Résztvevő”, együtt a továbbiakban „Felek” között létrejött felnőttképzési szerződésnek. A Képző lakossági csoportos TANTERMI ÉS ONLINE képzéseire a következő általános feltételek vonatkoznak:
 1. A szerződés létrejöttének lehetséges formái:
  • Írásban megkötött felnőttképzési szerződés
A Képző és a résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, a szerződést mindkét fél aláírja (papír alapú szerződés).
 • Élőszóban megkötött felnőttképzési szerződés
A Képző és a résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, azonban a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Képző a szóban egyeztetett feltételeket tartalmazó e-mailt küld a résztvevőnek.
 • Telefonon megkötött felnőttképzési szerződés
A Képző és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Képző a telefonon egyeztetett feltételeket tartalmazó e-mailt küld a résztvevőnek.
 • Online jelentkezési folyamat / Online vásárlási folyamat eredményeként megkötött felnőttképzési szerződés
A Képző és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a résztvevő a Képző által biztosított online jelentkezési felület vagy webshop segítségével jelentkezik egy meghatározott képzésre.
 1. A képzések indítása
A Résztvevő képzésbe sorolása az általa kitöltött jelentkezési lap és önértékelés vagy korábbi képzésen elért eredmények alapján, vagy szintfelmérés alapján történik. A meghirdetett képzések garantáltan elindulnak a meghirdetett időpontban, óraszámban és ütemezéssel, amennyiben az arra jelentkezők száma eléri a képzés kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot. Ha a képzés kezdete előtti munkanapon a képzésre beiratkozott résztvevők száma nem éri el a meghirdetett minimum létszámot, a képzés csökkentett óraszámban, az eredetileg meghirdetett kezdéssel (nap, óra, perc) indul el. A csökkentett óraszámot a Képző vagy kisebb heti óraszámmal, az eredetivel megegyező időtartamban; vagy az eredetileg meghirdetett ütemezést megtartva, az eredetihez képest rövidebb idő alatt biztosítja. A csökkentett óraszámról, illetve a képzés megváltozott paramétereiről a képzés kezdete előtt a Képző e-mailben tájékoztatást küld a résztvevőnek. A képzések óraszámának kiszámítása amennyiben a jelentkezők száma eléri, vagy meghaladja a meghirdetett minimum létszám 50%-át: A jelentkezők száma és a képzés meghirdetett minimum létszámának hányadosával kell megszorozni a képzés meghirdetett óraszámát.  Amennyiben az így számított óraszám nem egész szám, a tényleges óraszám a számított óraszám feletti első egész számmal egyezik meg. Ha a fenti csökkentetett óraszámhoz szükséges létszámot sem éri el a jelentkezők száma, a Képző alternatív képzési lehetőséget, vagy a képzés maximum 1 hónappal történő halasztását kínálja fel. Amennyiben sem az alternatív képzési lehetőség, sem a képzés halasztása nem felel meg a képzésre jelentkezőnek, visszakérheti a befizetett képzési díjat. Az alternatív képzési lehetőséggel, vagy halasztással kapcsolatos egyeztetés történhet telefonon, vagy e-mailben. Az egyeztetést követően annak eredményéről a Képző e-mailben küld írásbeli megerősítést (módosított, új felnőttképzési szerződés). A módosított, új felnőttképzési szerződés elküldését követően 1 munkanapon belül ugyancsak e-mailben van lehetősége a résztvevőnek javítást kérni. Amennyiben erre 1 munkanapon belül nem kerül sor, a Képző által küldött módosított, új felnőttképzési szerződés tekintendő a felek közös akaratának. A megfelelő létszám hiányában meghiúsult képzéssel kapcsolatban a résztvevő nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.
 1. Kiscsoportos rugalmas órarendű nyelvtanfolyamok speciális feltételei
  • Szint indítása
Ha a meghirdetett szintre van legalább 6 jelentkező, a szintet a Képző elindítja heti 2 képzési alkalommal a meghirdetett időbeosztás szerint. Amennyiben a szintre jelentkezők száma eléri a 4 főt, de nem éri el a 6 főt, a Képző csak az egyik képzési alkalmat tartja meg. Amennyiben a szintre jelentkezők száma nem éri el a 4 főt, a Képző alternatív képzési lehetőséget, vagy a képzés maximum 1 hónappal történő halasztását kínálja fel. Amennyiben sem az alternatív képzési lehetőség, sem a képzés halasztása nem felel meg a képzésre jelentkezőnek, visszakérheti a befizetett képzési díjat.
 • Tanfolyami órák száma és a részvétel lehetősége
A felnőttképzési szerződés szerinti ütemezés kétszeresen tartalmazza a tanfolyam teljes óraszámát. A Résztvevő minden héten a két lehetséges és a szerződésben meghatározott képzési alkalom közül az egyiken vehet részt saját döntése szerint.
 • Tanfolyami órák foglalása, lemondása, ismétlő órák
A felnőttképzési szerződés megkötését és a fizetést követően a tanulók foglalhatnak órákat maguknak, vagy kérhetik személyes ügyintézés keretében az ügyfélszolgálat segítségét a foglaláshoz / lemondáshoz. Akár a teljes óraszám befoglalására is mód van. Az órák foglalásakor minden esetben a következő alternatívák közül választhat a Résztvevő: lefoglalom az alkalmat / egyéni pótórát kérek / kihagyom az alkalmat. A már lefoglalt órák 24 órával azok kezdete előtt az online rendszerben lemondhatók, helyettük másik alkalom foglalható, vagy egyéni pótóra kérhető. Amennyiben egy adott héten az egyik alkalom ünnepnapra esik, az érintett képzési alkalom tekintetében pótnap kerül meghatározásra. Egy képzési alkalommal a feliratkozók száma nem lehet több, mint 9 fő. A Résztevőnek lehetősége van ismételni a képzési alkalmat, amennyiben a másik azonos tartalmú képzési alkalommal a képzés napja előtt munkanapon 12.00 óra után még van szabad hely.  Az ismétlésre vonatkozó kérést az érintett képzési alkalom előtti napon 12-16.00 óra között lehet a kecskemet@hirostrening.hu címre küldött e-mailben kérni, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben kérhető. Az ismétlő órák nem számítanak bele a képzés óraszámába. Nem ismétlő képzési alkalmat legkésőbb a képzési alkalom előtti munkanap 12.00 óráig lehet foglalni a kecskemet@hirostrening.hu címre küldött e-mailben, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben.
 • A képzési alkalmak tartalma
Az egyes heteken megtartott képzési alkalmak tartalma az adott szinten (mit fognak megtanulni) előre definiált és azonos, ezért a résztvevők szempontjából mindegy, hogy melyik alkalomra tudnak eljönni.
 • Tanárok és szintek
A Képző a tanárokat úgy osztja be, hogy azonos szintű tanulók 2 oktató közül tudjanak adott héten választani.
 • Egyéni pótóra kérése
Amennyiben az adott héten e Résztvevő nem tud részt venni egyik képzési alkalommal sem, előzetesen kérhet a 3 órás alkalomért 1 egyéni órát, maximum a tanfolyam óraszámának 20%-a erejéig. Az egyéni pótóránál tanár nem választható, a Képző a rendelkezésére álló, a rendszert ismerő oktatói közül biztosít tanárt a pótórához. A pótóra kérésekor a résztvevő megadhatja a preferált időpontokat, amelyek közül 1-et a Képző köteles megszervezni a kimaradt képzési alkalmat követő 30 napon belül. A Képző által visszaigazolt pótóra időpontja nem módosítható, ha a résztvevő azon nem tud részt venni, az alkalom elveszett.
 1. A képzési díj tartalma
A képzési díj a következőket tartalmazza: 4.1.       Előzetes szolgáltatások (átalány érték: 25%-a teljes képzési díjnak):
 • előzetesen megszerzett ismeretek felmérése
 • képzési szükségletek felmérése
 • képzési tanácsadás
 • képzés szervezés
4.2.       A képzés tanóráin történő részvételi jogosultság, vizsgáztatási szolgáltatások a tanúsítvánnyal (átalány érték: 75%-a teljes képzési díjnak) A képzési díj a tananyagot nem tartalmazza.
 1. A képzések helyszíne
A Képző a tantermi képzéseket a szerződésben meghatározott helyszínen indítja. A képzési helyszínt legfeljebb a teljes óraszám 50%-át nem meghaladó mennyiségű óra esetében változtathatja meg a képzési helyszín településén belül. Amennyiben jogszabály tiltja meg a tantermi órák megtartását, a Képző online biztosítja a képzés megkezdésének / folytatásának lehetőségét. Online képzés esetén a Képző a képzéseket az általa meghatározott virtuális osztályteremben tartja meg. A résztvevő az oktatója által küldött e-mailes meghívóban található linkre kattintva csatlakozhat a tanórához.
 1. A tanórák hossza
Tantermi képzés esetén egy tanóra: 45 perc; 2, vagy 3 tanóra között nincs szünet; 4, vagy több tanóra / alkalom esetén 90 / 135 perc után szünetet tart a Képző. Online képzés esetén egy foglalkozás 90 perc, amelyből legalább 80 perc aktív virtuális osztálytermi órából és maximum 10 perc önálló munkából áll.
 1. Meghirdetett képzéslétszám
Az adott képzéshez tartozó minimum és maximum létszámokat a honlap / webshop / képzési tájékoztató tartalmazza.
 1. Oktatási napok – állami ünnepek
A tervezett oktatási napokat (ütemezés) a felnőttképzési szerződés tartalmazza. Az állami ünnepekre eső oktatási napokon tanítás nincs, a pótlás időpontját az oktató egyezteti a résztvevőkkel. A szerződésben rögzített képzési időpontoktól eltérés kizárólag a Képző és a képzettek közös megegyezésével lehetséges.
 1. Szintfelmérés
A jelentkezéskor a Résztvevő a webshop-ban a termékleírásban található szintleírás alapján választhat képzési szintet, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton. A személyesen jelentkező résztvevők számára biztosított a szintfelmérés lehetősége ügyfélszolgálati időben. Az online jelentkező Résztvevő számára is biztosítja a Nyelviskola az online szintfelmérés lehetőségét is, amennyiben ezt kéri a kecskemet@hirostrening.hu címen.
 1. Szintváltoztatás
Ha a képzés oktatója a képzés első foglalkozásán úgy ítéli meg, hogy a résztvevő meglevő tudása lényegesen eltér negatív irányba a képzés szintjétől, és ez lényegesen akadályozza a képzésben résztvevő többi tanuló fejlődését, kezdeményezheti a résztvevő másik szintű képzésbe való átsorolását. Az átirányításra a megkezdett képzés második foglalkozása előtt van lehetőség. Az átsorolást a képzésben résztvevő köteles elfogadni. Ha a képzésben résztvevő megítélése szerint a résztvevő meglevő tudása lényegesen eltér pozitív irányba a képzés szintjétől a képzés első foglalkozásán, és ez számára haszontalanná tenné a képzésben való részvételt, továbbá, ha ezzel a képzést vezető oktató is egyetért, a résztvevő kezdeményezheti másik szintű képzésbe való átsorolását. Az átirányításra a megkezdett képzés második foglalkozása előtt van lehetőség.
 1. A tananyag biztosítása
A Képző a képzéseken szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat ügyfélszolgálati irodáiban árusítja pénztári órákban, illetve azok a webshopon keresztül is megrendelhetők. A képzés során felhasznált kiegészítő tananyagokat az oktató biztosítja a képzés során folyamatosan.
 1. Szintek és tananyagok
A felnőttképzési szerződés mellékleteként átadott / letöltött, „Képzési tájékoztató” c. kiadvány, továbbá a Képző honlapja / webshop termékleírása ad tájékoztatást az adott képzéshez kapcsolódó szintrendszerről és a szükséges tananyagokról.
 1. Teljesítmény ellenőrzés, értékelés
A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet és értékelést ad a résztvevő fejlődésével kapcsolatban. Online képzés esetén az online jelenléti ív létrejötte érdekében a Résztvevő beleegyezik, hogy képernyőkép mentéssel elkészülhessen az adott foglalkozás jelenléti íve. Az értékelés kiterjed az órai jelenlétre, aktivitásra, nyelvi készségekre és szintre. Az értékelést a képzés végén e-mailben elküldött „Egyéni teljesítményértékelés” tartalmazza.
 1. Záróvizsga
A résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése a tanfolyam végén szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik.
 1. Záróvizsga eredményességi garancia
A résztvevő a befizetett tandíj 5%-át visszaigényelheti, vagy a visszaigényelhető összeg beszámítását kérheti egy másik tanfolyam díjába, amennyiben a tanfolyami órák 100%-án részt vett és ennek ellenére a tanfolyamot záró vizsgája, továbbá a képzés befejeződését követően 30 napon belül a résztvevő kérésére a Képző által biztosított pótvizsgája sem volt sikeres. Ilyen esetben a résztvevő nem iratkozhat be azonos nyelvből a következő szintű tanfolyamra.
 1. Tanúsítvány
A tanúsítvány kiállításának feltétele a sikeres záróvizsga. Amennyiben a résztvevőnek nem sikeres a záróvizsgája, a Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszerben (FAR), tanúsítvány nem állítható ki. A tanúsítványt a Résztvevő kérésére a Képző állítja ki a képzés befejeződését követően legkésőbb 8 napon belül. A Résztvevő a tanúsítványt a képzés helyének megfelelő ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben veheti át személyesen. Online képzés esetén az átvétel helye a Katedra Kecskemét ügyfélszolgálat.
 1. Kedvezmények
Általánosságban egy képzésre csak egy kedvezmény vehető igénybe. Az elérhető kedvezményeket a Képző a Képzési Tájékoztatóban, illetve a honlapon / webshopban teszi közzé.
 1. Hiányzások
A Képző a hiányzások miatt ingyenes pótórát nem biztosít, a web shopban vagy ügyfélszolgálaton vásárolható egyéni óra keretében biztosított a pótlás.
 1. Tájékoztatás a telefonos kommunikáció rögzítéséről
Minden telefonbeszélgetésről minőségbiztosítási okból hangfelvétel készül. A hangfelvételeket a Képző 90 napig tárolja. Amennyiben ezzel nem ért egyet, ügyfélszolgálati időben személyesen veheti fel a Képzővel a kapcsolatot.
 1. Tájékoztatás adatkezelésről
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen jelentkezési lap kitöltése alapján létrejövő szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Résztvevő adatait a Képző Intézmény az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli. Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.
 1. Jelentkezés a következő képzésre
A résztvevő a következő képzésre a web shopban online, vagy a Képző ügyfélszolgálatán személyesen jelentkezhet, a képzés díjának befizetésével.
 1. A szerződés felbontása a Képző részéről
A felnőttképzési szerződést a Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha
 1. a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 2. a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Képző felszólítása ellenére sem teljesíti
 3. ha a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását,
 4. ha a résztvevő a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el.
A Képző b), c), d) indokok alapján történő szerződésbontása esetén követelheti kárának megtérítését.
 1. A résztvevő felmondási joga
A résztvevőnek joga van a felnőttképzés szerződést felmondani. A szerződés felbontásakor a szerződő felek elszámolnak egymással a szerződés és a törvény (illetve kapcsolódó rendeletei) figyelembe vételével. A szerződésbontást a résztvevő e-mailben (kecskemet@hirostrening.hu), vagy az ügyfélszolgálaton személyesen kezdeményezheti. A Képző a szerződésbontáskor az L09-es „Szerződésbontás nyomtatványt” alkalmazza. A nyomtatvány személyes ügyintézés esetén 2 példányos, amelynek első példányát a képzésben résztvevő kapja. A nyomtatvány e-mailben is elküldhető illetve befogadható, de ilyen esetben is aláírással érvényes (szkennelve). A Képzési díj teljesítéssel arányos részének visszatérítésére átutalással kerül sor a felmondásról való tudomásszerzést követően 15 napon belül. 23.1.   A jelentkezést követően (felnőttképzési szerződés létrejöttének időpontja) a képzés megkezdéséig történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke kerül levonásra. 23.2.   A képzés megkezdését követően történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke levonásra kerül (25%), majd a képzésből a felmondás időpontjáig megvalósított óráknak megfelelő arányos díj kerül levonásra (képzési díj 75%-a * megtartott órák száma / teljes óraszám). Az így kapott összegek levonásával kerülhet a képzési díj visszatérítésre. A felmondás speciális esetei:
 • Ha a résztvevő az első képzési alkalommal végig jelen volt és elégedetlen oktatója munkájával és ezt jelzi a képzés második foglalkozása előtt az ügyfélszolgálatnak, a teljes befizetett képzési díjat visszakérheti. A második foglalkozás megkezdése után nincs mód ilyen okból teljes képzési díj visszatérítési kérelem benyújtására.
 • A teljes képzési díjat visszatéríti a Képző, amennyiben a felmondás oka az, hogy a Képző a tervezett kezdést követően 30 napon belül nem tudott képzést indítani a Résztvevő által a jelentkezéskor megjelölt, vagy később egyeztetett ütemezés szerint.
 1. Díjak visszafizetése
A Képző hibájából meghiúsult képzés esetén a Képző a teljes képzési díjat átutalással fizeti vissza a résztvevő által megadott bankszámlaszámra 2 munkanapon belül.
 1. Számla vevő módosítása
Nincs lehetőség a számla vevőjének megváltoztatására és új számla kiállítására.
 1. Panaszok kezelése
A képzésben résztvevő a képzéssel kapcsolatos panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat személyesen, vagy e-mailben (kecskemet@hirostrening.hu). Amennyiben nem nyer kielégítő megoldást panasza 5 munkanapon belül, a Képző lakossági tanfolyamok üzletágvezetőjéhez fordulhat panaszával. Amennyiben a Képző a résztvevő panaszát a résztvevő számára nem kielégítő módon orvosolja, résztvevő a Képző felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.
 1. Tűzvédelmi és egészségügyi előírások
A képzésben résztvevő a szerződés létrejöttével elismeri, hogy megismerte a képzés helyszínére érvényes tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat. COVID19 intézkedések: A Képző minden olyan előírást betart és betartat, amelyet a szolgáltatással kapcsolatos kormányrendelet, vagy más hatósági szervek írnak elő. A Képző ezen felül a munkavállalói, oktatói és a résztvevők biztonsága érdekében az ésszerűség határain belül további, a rendeletekben előírtnál is szigorúbb védőintézkedéseket is előírhat, illetve fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy ezen intézkedéseket az érintettek előzetes tájékoztatása mellett időszakosan felülvizsgálja, megváltoztassa, továbbá újabb intézkedéseket tegyen. A Képző által előírt védőintézkedések résztvevő általi be nem tartása miatt a Képzőnek jogában áll a szerződés azonnali hatályú felbontása a részvételi díj részleges, vagy teljes visszafizetésének kötelezettsége nélkül. Balogh Viktor ügyvezető igazgató, Hírös Tréning Kft.

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Hírös Tréning Korlátolt Felelősségű Társaság (Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000009), a továbbiakban „Képző” és a képzésben résztvevő, a továbbiakban „Résztvevő”, együtt a továbbiakban „Felek” között létrejött felnőttképzési szerződésnek. A Képző lakossági Privát Katedra TANTERMI ÉS ONLINE képzéseire a következő általános feltételek vonatkoznak:

 1. A szerződés létrejöttének lehetséges formái:
  • Írásban megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, a szerződést mindkét fél aláírja (papír alapú szerződés).

 • Élőszóban megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, azonban a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Képző a szóban egyeztetett feltételeket tartalmazó e-mailt küld a résztvevőnek.

 • Telefonon megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Képző a telefonon egyeztetett feltételeket tartalmazó e-mailt küld a résztvevőnek.

 • Online jelentkezési folyamat / Online vásárlási folyamat eredményeként megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a résztvevő a Képző által biztosított online jelentkezési felület vagy webshop segítségével jelentkezik egy meghatározott képzésre.

 1. Szintfelmérés

A személyesen jelentkező résztvevők számára biztosított a szintfelmérés lehetősége ügyfélszolgálati időben. Az online jelentkező Résztvevő számára is biztosítja a Nyelviskola az előzetes online szintfelmérés lehetőségét is, amennyiben ezt kéri a kecskemet@katedra.hu címen.

 1. A szolgáltatás megkezdése:

A szolgáltatást a Képző a szerződés létrejöttét követően a Résztvevővel egyezetett időpontban, de legkésőbb 30 napon belül kezdi meg.

 1. A Privát Katedra képzés egy bérletrendszerű szolgáltatás, amelynek felhasználási feltételei a következők:
  • A Résztvevő a bérletben meghatározott számú tanórán vehet részt előzetesen egyeztetett ütemezés szerint. Tantermi képzés esetén az időpont egyeztetés az ügyfélszolgálat bevonásával történi, online képzés esetén a résztvevő és a tanár egyezteti az időpontokat. Online képzés esetén a Résztvevőnek az előre egyeztetett időpontban kell csatlakoznia az online órához.
  • Az órák lehetséges időpontjai tantermi képzés esetén: A Képzési Tájékoztatóban / a honlapon / a webshopban az adott helyszínre megadott órarend szerint foglalhatók. Online képzés esetén az órák lehetséges időpontjai: munkanapokon 7.00 és 21.00 óra között, szombaton 9.00-13.00 óra között. Amennyiben az oktató számára ettől eltérő időpont is vállalható, abban az időpontban is megtartható az online óra.
  • A Privát Katedra elsősorban egyéni képzési igények kiszolgálására jött létre (UNI bérlet). Vannak azonban olyan esetek, amikor két, három azonos tudásszintű barát, ismerős, kolléga szeretne együtt tanulni és megosztani a költségeket. Ilyen esetekben vásárolhatók DUO (2 fő), TRIO (3 fő) bérletek is.
  • A résztvevő köteles megadni a képzéssel kapcsolatos egyéni igényeit a regisztrációs folyamat során, amelyet a Képző figyelembe vesz az egyéni képzési terv kidolgozásakor. Az egyedi igények a Képzési Tájékoztatóval / webshop termékleírással összhangban kell legyenek. Olyan egyedi kérést, amely nincs összhangban a Képzési Tájékoztatóval / webshop termékleírással, a Képző nem tud teljesíteni és a szerződés ilyen esetben nem jön létre.
  • A tanórák 45 percesek, két óra között 5 perc szünet tartható az oktatóval történő megegyezés szerint. DUO / TRIO online órák esetén a tanórák legalább 40 perces élő online órarészt és maximum 5 perces önálló munkát tartalmazó órarészt tartalmaz a választott online platformtól függően.
  • A Képző a tantermi képzést az előre meghirdetett helyszínen indítja. A képzési helyszínt legfeljebb a teljes óraszám 50%-át nem meghaladó mennyiségű óra esetében változtathatja meg a képzési helyszín településén belül. Amennyiben jogszabály tiltja meg a tantermi órák megtartását, a Képző online biztosítja a képzés megkezdésének / folytatásának lehetőségét. Az online képzéseket a Képző által kijelölt virtuális osztályteremben tartja meg.
  • A Résztvevő által a jelentkezéskor megadott ütemezési igény alapján a Képző generálja a képzés ütemezését. A szerződött időpontok (ütemezés) a Résztvevő kérésére változhatnak. A változtatással kapcsolatos kérést a Résztvevő a Képző képzés helyszíne szerinti ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben személyesen, vagy online ügyfélszolgálatán (kecskemet@katedra.hu) kezdeményezheti, illetve órát lemondhat a Képző által biztosított online óralemondási felületen az adott képzési alkalmat megelőző nap 19 óráig. A későbbi lemondás, illetve óralemondás nélküli hiányzás esetén a Képző a bérlet felhasználható óraszámát nem időben lemondott órák számával csökkenti, az előzetesen ütemezett képzési alkalmat hiányzásként kezeli. Az online óralemondás webes elérhetősége: katedra.hu, ahol a felhasználó név a jelentkezéskor megadott e-mail címe a Résztvevőnek, a jelszava pedig a „törzsvásárlói” azonosító száma, amelyet a képzés ütemezéséről szóló visszaigazolásban találhat meg. Óralemondás esetén a változtatásról a Képző e-mailben küld megerősítést és automatikusan értesíti az oktatót is e-mailben. Határidőben történő óralemondás esetén az az ügyfélszolgálattal a következő képzési alkalommal lehet új időpontot egyeztetni, ha pedig a bérlet utolsó alkalma került lemondásra, lehetőség van telefonos egyeztetésre is. Online képzés esetén a kecskemet@katedra.hu címen lehet új időpontot egyeztetni. Óralemondást a Képző nem fogad el telefonon, email-ben, egyéb üzenet formájában. Résztvevői kérésre történő átütemezésre maximum a bérlet érvényességi idején belül van mód.
  • Amennyiben bármilyen előre nem látható okból akadály merül fel a Képző szolgáltatásával kapcsolatban, a Képző köteles haladéktalanul értesíteni a Résztvevőt az akadályoztatásról.
  • Állami ünnepeken és ünnepnapokon, valamint a nyelviskola belső működési rendje szerint elrendelt munkaszüneti napokon szünetel a tantermi oktatás. Ezen felül a Képző adott képzési helyszínen június 15. és augusztus 31. között időszakosan korlátozhatja a felkínált oktatásra foglalható órák időpontjait nyári nyitvatartási rendjéhez igazítva. Erről a változásról a képzésben résztvevőt minimum 30 nappal előre tájékoztatni köteles a Képző. Ilyen esetben a Képzőnek fel kell ajánlania a képzés más helyszínen való folytatását, vagy amennyiben ez a résztvevőnek nem felel meg, a bérlet érvényességi idejét a korlátozás idejével azonosan köteles meghosszabbítani. Az online képzések az állami ünnepeken és ünnepnapokon szünetelnek.
  • Bérletek érvényessége: 4 órás: 30 nap, 8 órás: 45 nap, 16 órás: 60 nap, 32 órás: 120 nap, 64 órás: 240 nap a szolgáltatás megkezdésének napjától.
  • A lejárat napjáig fel nem használt órák elvesznek, a bérlet lejáratát a Képző csak kivételesen méltányolandó körülmények fennállása esetén hosszabbítja meg.
  • A bérlet névre szól, nem átruházható.
  • Felelősség kizárása technikai akadályok miatt az online képzések esetén: A Képző teljes mértékben kizárja a felelősségét a Résztvevő internetes kapcsolatának rossz minőségéből, hiányából, a Résztvevő informatikai eszközének meghibásodásából, helytelen beállításából, a Résztvevő eszközén telepített szoftverek nem megfelelőségéből adódó technikai akadályokkal kapcsolatban. Amennyiben a Tanár informatikai eszköze, internetes kapcsolata nem megfelelő a képzési alkalom megtartására, a képzési alkalmat megismétli a Képző.
  • Amennyiben a Résztvevő nem elégedett tanárával, kérheti a Képzőt, hogy számára másik oktatót biztosítson. A kérést személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy e-mailben lehet közölni (kecskemet@katedra.hu).
 1. A képzési díj tartalma

A képzési díj a következőket tartalmazza:

5.1.  Előzetes szolgáltatások (átalány érték: 25%-a teljes képzési díjnak):

 • előzetesen megszerzett ismeretek felmérése
 • képzési szükségletek felmérése
 • képzési tanácsadás
 • képzés szervezés

5.2.      A képzés tanóráin történő részvételi jogosultság, vizsgáztatási szolgáltatások a tanúsítvánnyal (átalány érték: 75%-a teljes képzési díjnak)

A képzési díj a tananyagot nem tartalmazza.

 1. A tananyag biztosítása

A Képző a képzéseken szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat ügyfélszolgálati irodáiban árusítja pénztári órákban, illetve azok a webshopon keresztül is megrendelhetők. A képzés során felhasznált kiegészítő tananyagokat az oktató biztosítja a képzés során folyamatosan.

 1. Teljesítmény ellenőrzés, értékelés

A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet és értékelést ad a résztvevő fejlődésével kapcsolatban. Online képzés esetén az online jelenléti ív létrejötte érdekében a Résztvevő beleegyezik, hogy képernyőkép mentéssel elkészülhessen az adott foglalkozás jelenléti íve. Az értékelés kiterjed az órai jelenlétre, aktivitásra, nyelvi készségekre és szintre. Az értékelést a képzés végén e-mailben elküldött „Egyéni teljesítményértékelés” tartalmazza.

 1. Záróvizsga

A Résztvevő erre irányuló kérése esetén a képzés záróvizsgával is zárulhat. Ilyen esetben a tanárral egyeztetett tartalommal és formában kerül arra sor a tanóra idején, annak részeként.

 1. Tanúsítvány

A tanúsítvány kiállításának feltétele a sikeres záróvizsga. Amennyiben a résztvevőnek nem sikeres a záróvizsgája, vagy nem került sor záróvizsgára és a hiányzás mértéke meghaladta az 50%-ot, a Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszerben (FAR) tanúsítvány nem állítható ki. A tanúsítványt a Résztvevő kérésére a Képző állítja ki a képzés befejeződését követően legkésőbb 8 napon belül. A Résztvevő a tanúsítványt a képzés helyének megfelelő ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben veheti át személyesen. Online képzés esetén az átvétel helye a Katedra Kecskemét ügyfélszolgálat.

 1. Kedvezmények

Általánosságban egy képzésre csak egy kedvezmény vehető igénybe. Az elérhető kedvezményeket a Képző a Képzési Tájékoztatóban, illetve a honlapon / webshopban teszi közzé.

 1. Tájékoztatás a telefonos kommunikáció rögzítéséről

Minden telefonbeszélgetésről minőségbiztosítási okból hangfelvétel készül. A hangfelvételeket a Képző 90 napig tárolja. Amennyiben ezzel nem ért egyet, ügyfélszolgálati időben személyesen veheti fel a Képzővel a kapcsolatot.

 1. Tájékoztatás adatkezelésről

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen jelentkezési lap kitöltése alapján létrejövő szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Résztvevő adatait a Képző Intézmény az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli. Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

 1. Jelentkezés a következő képzésre

A résztvevő a következő képzésre a web shopban online, vagy a Képző ügyfélszolgálatán személyesen jelentkezhet, a képzés díjának befizetésével.

 1. A szerződés felbontása a Képző részéről

A felnőttképzési szerződést a Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha

 1. a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 2. a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Képző felszólítása ellenére sem teljesíti
 3. ha a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását,
 4. ha a résztvevő a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el.

A Képző b), c), d) indokok alapján történő szerződésbontása esetén követelheti kárának megtérítését.

 1. A résztvevő felmondási joga

A résztvevőnek joga van a felnőttképzés szerződést felmondani. A szerződés felbontásakor a szerződő felek elszámolnak egymással a szerződés és a törvény (illetve kapcsolódó rendeletei) figyelembe vételével. A szerződésbontást a résztvevő e-mailben (kecskemet@katedra.hu), vagy az ügyfélszolgálaton személyesen kezdeményezheti. A Képző a szerződésbontáskor az L09-es „Szerződésbontás nyomtatványt” alkalmazza. A nyomtatvány személyes ügyintézés esetén 2 példányos, amelynek első példányát a képzésben résztvevő kapja. A nyomtatvány e-mailben is elküldhető illetve befogadható, de ilyen esetben is aláírással érvényes (szkennelve).

A Képzési díj teljesítéssel arányos részének visszatérítésére átutalással kerül sor a felmondásról való tudomásszerzést követően 15 napon belül.

15.1.   A jelentkezést követően (felnőttképzési szerződés létrejöttének időpontja) a képzés megkezdéséig történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke kerül levonásra.

15.2.   A képzés megkezdését követően történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke levonásra kerül (25%), majd a képzésből a felmondás időpontjáig megvalósított óráknak megfelelő arányos díj kerül levonásra (képzési díj 75%-a * megtartott órák száma / teljes óraszám). Az így kapott összegek levonásával kerülhet a képzési díj visszatérítésre.

A felmondás speciális esetei:

 • Ha a résztvevő az első képzési alkalommal végig jelen volt és elégedetlen oktatója munkájával és ezt jelzi a képzés második foglalkozása előtt az ügyfélszolgálatnak, a teljes befizetett képzési díjat visszakérheti. A második foglalkozás megkezdése után nincs mód ilyen okból teljes képzési díj visszatérítési kérelem benyújtására.
 • A teljes képzési díjat visszatéríti a Képző, amennyiben a felmondás oka az, hogy a Képző a tervezett kezdést követően 30 napon belül nem tudott képzést indítani a Résztvevő által a jelentkezéskor megjelölt, vagy később egyeztetett ütemezés szerint.
 1. Díjak visszafizetése

A Képző hibájából meghiúsult képzés esetén a Képző a teljes képzési díjat átutalással fizeti vissza a résztvevő által megadott bankszámlaszámra 2 munkanapon belül.

 1. Számla vevő módosítása

Nincs lehetőség a számla vevőjének megváltoztatására és új számla kiállítására.

 1. Panaszok kezelése

A képzésben résztvevő a képzéssel kapcsolatos panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat személyesen, vagy e-mailben (kecskemet@katedra.hu). Amennyiben nem nyer kielégítő megoldást panasza 5 munkanapon belül, a Képző lakossági tanfolyamok üzletágvezetőjéhez fordulhat panaszával. Amennyiben a Képző a résztvevő panaszát a résztvevő számára nem kielégítő módon orvosolja, résztvevő a Képző felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.

 1. Tűzvédelmi és egészségügyi előírások

A képzésben résztvevő a szerződés létrejöttével elismeri, hogy megismerte a képzés helyszínére érvényes tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat.

COVID19 intézkedések: A Képző minden olyan előírást betart és betartat, amelyet a szolgáltatással kapcsolatos kormányrendelet, vagy más hatósági szervek írnak elő. A Képző ezen felül a munkavállalói, oktatói és a résztvevők biztonsága érdekében az ésszerűség határain belül további, a rendeletekben előírtnál is szigorúbb védőintézkedéseket is előírhat, illetve fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy ezen intézkedéseket az érintettek előzetes tájékoztatása mellett időszakosan felülvizsgálja, megváltoztassa, továbbá újabb intézkedéseket tegyen. A Képző által előírt védőintézkedések résztvevő általi be nem tartása miatt a Képzőnek jogában áll a szerződés azonnali hatályú felbontása a részvételi díj részleges, vagy teljes visszafizetésének kötelezettsége nélkül.

 1. Macmillan English Campus – kiegészítő feltételek

Amennyiben a képzés a Macmillan English Campus (MEC) online tananyagot is tartalmazza, akkor a következő kiegészítő feltételek érvényesek:

 1. A szolgáltatás megkezdése: A szolgáltatást a Képző a szerződés létrejöttét követő hónap 1. napjától nyújtja, amennyiben a szerződéskötésre a hónap 25. napjáig sor kerül. Amennyiben a 25. napot követően kerül sor a szerződéskötésre, a szolgáltatást a Képző legkésőbb a szerződéskötést követő hónap 6. napjától kezdi meg. Az ilyen okból keletkező töredékhónap teljes hónapnak számít a Felek közötti elszámolásban.
 2. A Macmillan English Campus (MEC) hozzáférés minden esetben a kiválasztott számú hónap utolsó napjáig érvényes. Az elvégzett tananyagról készült jelentés (markbook) és az elvégzett feladatok bejegyzései 1 naptári évig új vásárlás esetén visszaállíthatók.
 3. A MEC Végfelhasználói Szerződés elválaszthatatlan része az ÁSZF-nek. Az ÁSZF elfogadásával a Résztvevő megismerte és elfogadja valamint magára nézve kötelezőnek tartja a MEC Végfelhasználói Szerződés rendelkezéseit is.
 4. A Képző teljes mértékben kizárja a felelősségét a MEC végfelhasználói szerződés eseteit kivéve a MEC elérhetőségével kapcsolatban.
 5. Rendszerkövetelmény: A tökéletes működés érdekében a számítógépnek, laptopnak, okos telefonnak vagy tabletnek az alábbi minimális követelményeknek kell megfelelnie:
 

Minimum követelmény

Pop-ups

Elfogadva

Operációs rendszer

Mac >= (10.10), Mac (10.11)
iOS >= 8 
Android >= 4.4

Böngésző

Mac (10.10), Mac (10.11) : Safari >= 9.0.3 and Chrome >= 51.0.27, Firefox >= 49
Windows 7 : Chrome >= 51.0.27, Firefox >= 49, IE10 and IE11 
Windows 8.1 : Chrome >= 51.0.27, Firefox >= 49 and IE11 
iOS : Safari >= 9.0.3
Android : Chrome >= 51.0.27

PDF olvasó

Adobe Reader

Javascript

Engedélyezve

Cookies

Elfogadva

 1. Az ÁSZF érvényessége:

Az ÁSZF visszavonásig érvényes 2020. szeptember 1-től.

Balogh Viktor
ügyvezető igazgató, Hírös Tréning Kft.

1. A szerződés létrejötte

A szerződés az ÁSZF_V alapján akkor jön létre, ha a Megrendelő a „Tanfolyami Szerződés” segítségével megrendeli a tanfolyamot és a Képző azt azonos tartalommal visszaigazolja, vagy a felek más módon szerződést kötnek és abban az ÁSZF_V-re utalnak.

2. Az oktatás megkezdése, a résztvevők adatai

Az oktatást legkorábban 5 munkanappal a visszaigazolást követően kezdi meg a Képző. A képzés megkezdésének határideje SILVER csomag esetén a megrendelés visszaigazolását követően számított maximum 45. nap, GOLD csomag esetén a visszaigazolást követően számított maximum 15. nap. Mindkét szolgáltatás csomag választása esetén a határidő a Képző kapacitáshiánya esetén maximum 15 nappal meghosszabbodhat.

A tanfolyam csak akkor kezdődhet meg, ha kivétel nélkül minden résztvevő minden olyan személyes adata a képző rendelkezésére áll a képzés megkezdése előtt 3 munkanappal, amely a

 1. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről értelmében a képzéshez szükséges. Ezek az adatok:
 • engedélyezett képzés esetén: név, születési név, anyja neve, kiskorú esetén szülő / gondviselő neve, születési hely és idő, TAJ szám, lakcím, állampolgárság, legmagasabb iskolai végzettség, foglalkozás, költségviselő
 • nem a törvény hatálya alatt végzett képzések: név, kiskorú esetén szülő / gondviselő neve, születési idő, állampolgárság, legmagasabb iskolai végzettség, foglalkozás, költségviselő

Az adatokat a Megrendelőtől kaphatja meg a Képző, vagy a munkavállalók adják azokat át a

Képzőnek elektronikus, vagy papír alapon. Amennyiben az adatokat a Megrendelőtől kapja meg a Képző, a Képző adatfeldolgozó lesz és erre nézve szükséges adatfeldolgozói szerződés megkötése is, amelyet a Megrendelő köteles kezdeményezni és a szerződést elkészíteni. Ilyen esetben az adatkezelés tényéről, jogalapjáról, céljáról, idejéről a Megrendelő köteles a résztvevőt előzetesen tájékoztatni. Amennyiben az adatokat a Képző közvetlenül a résztvevőtől kapja meg, a Képző adatkezelő lesz, aki az adatok kezelésének tényéről, jogalapjáról, céljáról, idejéről az adatok megadása előtt tájékoztatást nyújt.

3. Felnőttképzési szerződés (csak az FKTV hatálya alatti képzések)

A Képző a Felnőttképzési Törvény rendelkezései értelmében köteles minden tanfolyami résztvevővel felnőttképzési szerződést kötni. A felnőttképzési szerződések megkötéséhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása a Megrendelő feladata. Ezen adatok hiányában a törvény rendelkezései szerint a szerződések nem köthetők meg és az oktatás nem kezdhető el. Az adatszolgáltatáshoz a Képző által biztosított „Adatszolgáltatási lap” használandó.

4. Tanár alkalmazása

A Képző minősített és ellenőrzött oktatói karából választja ki a tanfolyamok tanárait.

5. Környezeti feltételek

Kihelyezett vállalati tanfolyam esetén a Megrendelőnek biztosítani kell az oktatás zavartalanságát és a megfelelő környezeti feltételeket (megfelelő méretű tanterem, asztalok és székek, 5 fős vagy nagyobb csoport esetén tábla, fűtés). Eltérő rendelkezés hiányában a Képző biztosítja az oktatáshoz szükséges hang lejátszásra alkalmas eszközt.

6. Fénymásolás

Eltérő feltétel kikötése hiányában a Képző foglalkozásonként és személyenként egy oldal fénymásolási lehetőséget biztosít. A fénymásolási keretet meghaladó másolatok készítésére a Megrendelő telephelyén és költségére kerülhet sor.

7. Tananyagellátás

A Képző biztosítja a tanfolyamokhoz szükséges tananyagokat. A tananyagokat azok megrendelését követően 5 munkanapon belül szállítja le a Megrendelő címére. A tananyag költségeinek viseléséről a „Tanfolyami Szerződés”, vagy a Megrendelő és a Képző között más módon létrejött szerződés rendelkezik. Amennyiben ilyen megállapodásra nem került sor, a képzéshez felhasznált tananyagok költségeit a képzési díj nem tartalmazza.

8. Helyettesítés

A Képző az oktató tartós akadályoztatása, vagy betegsége esetén helyettes tanárt biztosít.

9. Ünnepnapok

Állami ünnepnapokon nincs oktatás.

10. A Megrendelő óralemondása

A Megrendelő a tanórát megelőzően, legkésőbb 24 órával előre, munkanapokon 9-17.00 óráig a Képző kapcsolattartójának küldött e-mailben mondhatja le a tanórát kötbér mentesen.  A hét első munkanapjára eső képzési alkalom esetén a lemondási határidő a megelőző hét utolsó munkanapja 16.00. A határidőn belül lemondott órákat megtartottnak kell tekinteni. A képzés szerződésben, vagy megrendelésben meghatározott időtartama maximum 30 nappal hosszabbítható meg a képzési órák lemondására tekintettel. A lemondott órákat a tanfolyam tervezett időszaka alatt kell pótolni, szükség esetén az oktatás sűrítésével. A meghosszabbított képzési időszak befejeződésekor a megrendelő óralemondásaiból adódó elmaradt és nem pótolt órákat a Képző elszámolhatja a megrendelő felé. 

11. A Képző óralemondása

A Képzőt kizárólag az oktató betegsége, vagy előre nem látható akadályoztatása esetén illeti meg az óralemondás joga. A lemondott órákat a képzési időszak alatt szükséges pótolni, vagy a képzés maximum 30 nappal meghosszabbodhat.

12. Minőségi reklamáció

A Megrendelő a tanfolyammal kapcsolatos észrevételeit, panaszait írásban juttathatja el a Képző részére. A Képző köteles azokat kivizsgálni, a jogos panaszokat 5 munkanapon belül megfelelőképpen orvosolni.

13. A Megrendelő tanfolyam lemondása

A tanfolyamot a Megrendelő legkésőbb a tanfolyam harmadik foglalkozását megelőzően mondhatja le kötbérmentesen. A harmadik foglalkozást követően a tanfolyamot a Megrendelő azzal a feltétellel mondhatja le, hogy a meg nem tartott órákat (maximum 4 heti ütemezés szerinti képzési díjat) a Képző leszámlázhatja. A tanfolyam lemondására kizárólag írásban kerülhet sor.

14. Rendkívüli felmondás

A Megrendelőt megilleti a rendkívüli felmondás joga, ha a Képző a Megrendelő által írásban jelzett, jogos reklamációját nem orvosolja megfelelő módon 5 munkanapon belül. A Képző jogosult az oktatási szolgáltatást lemondani, amennyiben a Megrendelő a megfelelő dokumentumokkal alátámasztott számláját a fizetési határidő eltelte után a Képző írásbeli felszólítására sem fizeti meg, vagy a Megrendelő hibájából az időarányosan megtartandó órák több mint 50%-át a Megrendelő lemondja, vagy a nyelvoktatás környezeti feltételei tartósan nem teljesülnek. A Képző bármely lemondási feltétel teljesülése esetén jogosult a tanfolyamok megrendelt óraszámából meg nem tartott órákat 50%-os értéken leszámlázni.

15. Az óradíjak érvényessége

A Képző tanfolyami óradíjait január elsejétől emelheti legfeljebb az előző évre a KSH által közzétett bruttó átlagkeresetek változásának megfelelően. A változás mértékéről a Képző írásbeli értesítést küld a Megrendelő részére. Az egyik évről másik évre áthúzódó tanfolyamok díja változatlan marad.

16. Garanciák

Képzés indítási garancia:

A Képző garantálja, hogy a szerződés 5. pontja szerinti határidőben elindítja a képzést. Késedelem esetén tanfolyamonként és hetente 1% kötbér fizetését vállalja.

Elégedettségi garancia:

Ha a Megrendelő elégedetlen a Képző oktatójának munkájával, kérhet oktatócserét, amelyet a Képző maximum 30 napon belül teljesít. Nem teljesítés esetén tanfolyamonként és hetente 5% kötbér fizetését vállalja a Képző.

Előrehaladási garancia:

Amennyiben az adott évben a Megrendelő által beiskolázott tanulók közül a képzési órák legalább 90%-án résztvevők legalább 50%-a nem tesz sikeres tanfolyamzáró vizsgát, a Megrendelő kérheti, hogy az adott évre számlázott képzési díjból a Nyelviskola 10%-ot térítsen vissza, vagy annak értékében nyújtson térítésmentesen szolgáltatást a Megrendelőnek a következő évben.

Nyelvvizsga garancia:

A Képző garantálja, hogy sikeres lesz a nyelvvizsgája a résztvevőknek. Feltételek: azon nyelvvizsga előkészítő tanfolyamon résztvevő tanulókra érvényes, akik legalább 90%-ban jelen voltak a képzésen és a Képző által javasolt nyelvvizsgán vettek részt a tanfolyamot követően legkésőbb 30 napon belül. Amennyiben az előző feltételeknek megfelelő tanuló sikertelenül nyelvvizsgázik, iskolánk biztosít számára térítésmentesen egy újabb felkészítő tanfolyamot lakossági képzés keretében. 17. Fizetési feltételek

SILVER szolgáltatási csomag esetén a szolgáltatás megkezdése előtt a megrendelés visszaigazolásával egy időben a szolgáltatások értékének 50%-áról a Képző díjbekérőt küld a Megrendelőnek, aki azt 5 napos határidővel fizeti meg. A fizetés megtörténtét követően előleg számlát készít a képző, amelyet megküld a Megrendelőnek.

A képzés megkezdődését követően a havi teljesítések alapján a Képző a szolgáltatások és szállítások ellenértékét leszámlázza a Megrendelőnek a tárgyhót követő 15. napig, beszámítva a már korábban megfizetett előleget.

A számlákat és dijbekérőket a Képző postai úton, vagy személyesen juttatja el a Megrendelőnek, de emellett szkennelve elküldi azokat a kiállításuk napján, ezért a Felek megállapodása szerint a beérkezés dátumának a kiállítás dátuma tekintendő.

GOLD szolgáltatási csomag esetén a havi teljesítések alapján a Képző a szolgáltatások és szállítások ellenértékét leszámlázza a Megrendelőnek a tárgyhót követő 15. napig, aki a Képző számláját 15 napon belül megfizeti a Képző részére. A számlákat a Képző postai úton, vagy személyesen juttatja el a Megrendelőnek, de emellett szkennelve elküldi azokat a számla kiállítása napján, ezért a Felek megállapodása szerint a beérkezés dátumának a kiállítás dátuma tekintendő.

18. Bizalmas információk kezelése

A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a közöttük fennálló üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott üzleti titkokat bizalmasan kezelik. A felek különösképpen bizalmas információnak tekintenek minden olyan információt, amely a felek üzleti kapcsolatával függ össze és kedvezőtlenül befolyásolhatja a másik fél működését, ha arra felhatalmazással nem bíró személy birtokába jut (beleértve a Képző és alkalmazottja vagy tanára közötti szerződéstartalmát is). A Képző vállalja, hogy a Megrendelőtől szerzett adatokat és információkat bizalmasan, üzleti titokként kezeli és ezen információkat sem a szerződés időtartama alatt, sem a szerződéslejárta után semmilyen módon fel nem használja, harmadik fél tudomására nem hozza. A Képző vállalja, hogy e pont tartalmát a tanfolyamok vezetésével megbízott munkavállalóival megismerteti és betartásáért felelősséget vállal. Amennyiben a Képző, illetve munkavállalója e kötelezettségét bármilyen módon megszegi, a Megrendelő jogosult esetleges kárát érvényesíteni.

A felek vállalják, hogy a képzések szervezése kapcsán kezelt személyes adatokat csak arra felhatalmazott, titoktartási nyilatkozatot aláíró munkavállalók / megbízottak kezelhetik szükséges ideig és mértékig, kizárólag a képzések szervezése és dokumentálása céljából. A személyes adatok harmadik félnek csak az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján adható át, ha a harmadik féllel az adatot átadó adatkezelései / feldolgozási szerződést kötött.

19. A Képző tanárának integritása

A Képző tanárával a Megrendelő nem létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt a Képző és a Megrendelő szerződésének megszűntét követő 24 hónapon belül. Amennyiben ilyen jogviszony létrejön, a Képző jogosult 1 000 000 Ft + Áfa közvetítési díjat leszámlázni a Megrendelő részére.

20. Megrendelő kötelezettségei a felnőttképzési törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a törvény hatálya alatt szervezett engedélyezett képzés esetén:

Megrendelő vállalja, hogy

 • a Képzővel folyamatos kapcsolatot tart a képzés sikeres megvalósulása érdekében. A teljesítéséhez szükséges adatokat, okiratokat, információkat – a teljesítéshez szükséges határidőben – biztosítja a Képző részére,
 • amennyiben a képzés helyszínét maga biztosítja, a Felnőttképzési Törvény és rendeletei által meghatározott tárgyi feltételekeit biztosítja,
 • a konkrét képzéshez kapcsolódó, a Képző által tételesen átadott anyagokat, tanúsítványokat, egyéb dokumentációt az irattárazás és iratkezelés szabályainak betartásával 10 évig megőrzi,
 • az engedélyezett képzés ütemezése csak abban esetben módosítható, ha erre irányuló hivatalos kérelmet a Megbízó a Képző részére (kecskemet@hirostrening.hu) 2 munkanappal a változtatni szándékozott képzési alkalom előtt elküldte. Amennyiben erre határidőben nem kerül sor, a Képző a képzési alkalmat a megrendelő kérésétől függetlenül az eredeti ütemezés szerint megtartja. Ha ilyen alkalommal a tanulók nem vesznek részt az órán, hiányzásként kerül az a jelenléti íven feltüntetésre.

Megrendelő elfogadja, hogy a fenti pontokban meghatározott kötelezettségének elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből adódó, a Képzőt terhelő bírságokat megfizeti Képző helyett, illetve ha a hatóság ilyen okból a Képzőtől a felnőttképzési engedélyt megvonja, a Megbízottat teljes körűen kártalanítja, beleértve az elmaradt hasznot is.

21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről előírásai az irányadók. Amennyiben az ÁSZF és a felek között kötött szerződés rendelkezései között eltérés van, a felek között kötött szerződés rendelkezései az irányadók.